CONTRACT-CADRU NR DIN DATA __/__/____

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante:

Societatea Comerciala Enei Your Design S.R.L. – Agentia de turism World Travel&Events cu sediul în Bucuresti, Bdul Ghencea 126-132 , incinta HD Mall, cod postal 061699, Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului J28 / 216 / 2009, Cod Fiscal RO 25289908, titulara a Licentei de turism nr. 5678 / 22.04.2010, IBAN RO49BTRL04601202M66828XX deschis la Banca Transilvania sucursla Militari Ghencea, reprezentata prin Ene Gherghina, în calitate de Administrator, denumita în continuare agentia,

Domnul/Doamna, cu domiciliul in Str _____________, nr ___, bl ____, sc __, ap  __, Sector/Judet_____ Oras __________legitimat cu CI seria __ numarul ______,CNP __________ tel __________, adresa de mail _____________enumita în continuare client, au convenit la încheierea prezentului contract.

I.      OBIECTUL CONTRACTULUI :

 1. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agenţie a pachetului de servicii înscris în voucher, bilet de odihnă – tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plată.
 2. Intra sub incidenta acestui contract atat turistul titular ( cel care semneaza contractul turistic ) cat si turistii care sunt specificati  in bonul/bonurile de comanda.
 3. Prezentul contract intra in vigoare numai dupa achitarea avansului sau plata integrala de catre turist a serviciilor solicitate.

II.    PRETUL

 1. Preţul contractului este …………………………………. şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei si T.V.A.

Pretul contractului este specificat in urmatoarele documente: bonul/bonurile de comanda nr…………………….., factura/facturi.

 1. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.
 2. Avansul este de…………………………iar plata finală se va face pană la data de __/__/____.
 3. Depasirea  termenului  de  plata  determina  aplicarea  unei  penalitati  de  0,2%  pentru  fiecare  zi  de  intarziere,  procent  aplicat  la  suma  neachitata.

Servicii conform contract/ oferta/anexa

III. Drepturile si obligatiile Agentiei
1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

IV. DREPTURILE  SI  OBLIGATIILE  TURISTULUI

 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineste toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 2. In  cazul  sejururilor  de   odihna  si  /  sau  de  tratament,  turistul  are  obligatia  sa  respecte  programul  de  acordare  a  serviciilor  in  Romania,  respectiv  :  in  statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si / sau de tratament ; in statiunile din tara si strainatate, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 14.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a ultimei zile de sejur inscrise pe voucher. Pentru a evita probleme la cazare va rugam sa ne informati in cazul in care veti ajunge mai tarziu la hotel.
 3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.  Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.  În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

6. In toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea  s-a făcut din vina turistului.

d) rezervarea s-a modificat datorita situatiei de supra-rezervare ( overbooking )

7.   Turistul are obligatia;

a) sa se prezinte la data,ora si locul prevazut pentru plecare cu minim 2 ore la avion,cu bagajele adecvate ca forma si volum ( nu se admit bagaje voluminoase cu greutate peste 23 kg.);

b) sa posede asupra sa toate documentele necesare calatoriei,inclusiv biletul de transport,voucher-ul pentru cazare si masa,asigurarea medicala;

c)  sa urmareasca preluarea tuturor bagajelor de la locul de sejur la parasirea acestuia ( agentia nu se face raspunzatoare de bagaj sau alt obiect uitat in mijlocul de transport sau la locul de sejur );

d) sa-si verifice cu maxima atentie documentele de calatorie si corectitudinea inscrierilor in acestea. Agentia nu-si asuma nici o responsibilitate si nu va plati pentru solutionarea situatiilor create.

e) sa nu ceara schimbarea serviciilor sau conditiilor pe timpul sejurului,despre care a luat cunostinta la semnarea cererii si contractului;

f) sa-si achite cheltuierile suplimentare pentru actiunile optionale,intrari la obiective curturale,telefon,consumatie la restaurant,bar,minibar sau tratamente,consultatii medicale,interventii medicale,medicamente in cazul in care nu a folosit asigurarea medicala;

g)  sa si achite cheltuierile pentru intoarcerea in tara,in cazul in care i se refuza intrarea in tara de tranzit sau de destinatie;

h)  sa se incadreze in conditiile de transport,cazare,masa,etc. despre care a fost informat la semnarea prezentului contract;

8.  Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului,structurii camerelor  sau a oricarora dintre servicii,aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului,cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv  si incheierea unui nou contract.

9.Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

10.Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum  şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

 1. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza.

V.  RENUNTARI,  PENALIZARI,  DESPAGUBIRI  :

 În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 a)  30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul   29-20 de zile înainte de data plecării;

 b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 19-15 de zile înainte de data plecării;

 c)  80%  din  preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 14-08 de zile înainte de data plecării;

 d) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul mai mic de 7  zile înainte de plecare sau pentru  neprezentarea  la  program.

 1.Pentru biletele de odihnă şi /sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

2.Ofertele speciale, rezervarile timpurii, biletele de avion, rezervarile de servicii de cazare online se supun unor conditii speciale diferite de cele prezentate mai sus, conditii prezentate in brosura/aplicatie sau la data rezervarii.

3.In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

4.În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

5.În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România si autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

7.Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VI. Reclamatii
1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 1 zi calendaristica de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

VII. Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare UNIQ Asigurari SA din localitatea Bucuresti, Sector 1, B-dul Dacia, nr 30, telefon 021 212 08 82, fax 021 212 08 43 .
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Asigurare storno:

DA

NU (imi asum personal riscurile care ar fi fost acoperite de asigurarea storno). Ulterior semnarii contractului, turistul NU mai poate opta pentru incheierea asigurarii storno.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletele de avion, cazarea, dupa caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.
IX. Dispozitii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat azi __/__/____ în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

Denumire agentieWorld Travel&EventsReprezentant Turist,
Numele 
Prenumele 

Anexa 1/__.__.____

© 2018: World Travel&Events | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress